Fundusz w zbliżeniu - Investor Nowych Technologii

Informacja reklamowa

Zamieszczone poniżej informacje mają charakter marketingowy i nie są wystarczające do podjęcia decyzji inwestycyjnej. Przed jej podjęciem zapoznaj się z Prospektami informacyjnymi Investor Parasol SFIO, Investor Parasol FIO, Investor PPK SFIO oraz Dokumentami zawierającymi kluczowe informacje.

Menu główne

Nowe technologie zmieniają świat

Jeśli zastanowisz się chwilę, przekonasz się, że zmiany technologiczne wpływają również na Twoje życie. Zaledwie 20 lat temu telefon komórkowy służył wyłącznie do rozmów i wysyłania krótkich wiadomości. Dziś wielu z nas zastąpił aparat fotograficzny, odtwarzacz muzyki, portfel, czy podstawowe narzędzie z dostępem do Internetu. Technologie zmieniają sposób, w jaki pracujemy, robimy zakupy czy spędzamy czas wolny. Pomagają nam szybciej i wygodniej podróżować, a także diagnozować i leczyć choroby. Czy tego chcemy czy nie – rozwój technologii w mniejszym lub większym stopniu dotyka nas każdego dnia.

Rozwój technologiczny tworzy również nowe segmenty gospodarki, a co za tym idzie okazje inwestycyjne. Może również zapewnić spółkom przewagi konkurencyjne, które pozwalają szybko rozwijać skalę przedsiębiorstwa i osiągać coraz lepsze wyniki finansowe, a przez to zwiększać wartość dla akcjonariuszy. To właśnie takich firm szukamy. 

Fundusz technologicznych liderów

W portfelu funduszu mogą znaleźć się firmy z bardzo różnych sektorów – od technologii informatycznych (zarówno software’owych jak i hardware’owych), przez usługi telekomunikacyjne, po rozrywkę czy ochronę zdrowia. Nowe technologie znajdują coraz więcej zastosowań, co pozwala zbudować zdywersyfikowany branżowo portfel inwestycyjny.

Wybierając spółki do portfela analizujemy potencjał stosowanych przez nie technologii, zdolność wykorzystania ich do szybkiego wzrostu sprzedaży, a co najważniejsze, zyskania trwałej przewagi konkurencyjnej, która kreuje prawdziwych liderów. Wychodzimy z założenia, że potencjał najlepszych spółek technologicznych znajduje odzwierciedlenie w długoterminowym zachowaniu kursu ich akcji. Kolejne istotne kryteria, na które zwracamy szczególną uwagę, to jakość zarządu oraz stosowanie przez spółki zasad ładu korporacyjnego, w tym dbanie o interes akcjonariuszy mniejszościowych.

Głównymi kierunkami inwestycyjnymi są dla nas przede wszystkim giełdy Stanów Zjednoczonych. To na tym rynku znajdziemy głównych liderów innowacji, a tamtejsza gospodarka stanowi główny rynek zbytu dla naszych spółek portfelowych.

Top 10 spółek w portfelu funduszu

Dane na 30.03.2024 r. Inwestycja w Investor Nowych Technologii dokonywana jest w jednostki uczestnictwa funduszu, nie zaś w aktywa bazowe, w które inwestuje fundusz.

Zarządzający o funduszu


Dlaczego warto zainwestować w fundusz którym zarządzasz?

Obecnie jesteśmy świadkami postępującej zmiany starej gospodarki w gospodarkę cyfrową. W każdej z branży, nawet pozornie ociężałej i starej, widzimy postępujące ulepszenia: cyfrowe magazyny w sieciach sklepów oraz e-handlu, nowe formy płatności czy reklamy w mediach społecznościowych generujące nieistniejący do tej pory popyt, cyfryzacja rolnictwa (w tym sprzętu rolniczego) w połączeniu z geolokalizacją, pozwalająca zwiększyć plony przy jednoczesnym optymalizowaniu kosztów. Takie przykłady można by długo wymieniać. My widzimy w tej zmianie wyśmienitą okazję inwestycyjną.

Nie wszystkie nowinki technologiczne znajdują na tyle powszechne zastosowanie, by zapewnić zyski spółkom. Czy inwestowanie w technologie nie jest zbyt ryzykowne?

Wszelka działalność inwestycyjna jest obarczona ryzykiem – to truizm. Długoterminowe wyniki Investor Nowych Technologii pokazują jednak, że historycznie podejmowanie ryzyka się opłaciło. Oczywiście przeszłe wyniki nie są gwarancją osiągnięcia podobnych w przyszłości. Jestem jednak przekonany, że nasze podejście do inwestowania w tym segmencie będzie przynosić efekty również w przyszłości. 

Jednym z filarów naszej filozofii inwestycyjnej jest selekcja spółek. Patrzymy szczególnie na ich długoterminowe perspektywy rozwoju. Modelowa firma z portfela posiada przewagę technologiczną, jakiś unikalny proces czy technologię, które dają jej przewagę czasu nad konkurencją. Takiej luki czasowej niezbędnej na opracowanie technologii nie da się nadrobić samymi pieniędzmi. Widać to chociażby na przykładzie kryzysu, jaki od jakiegoś czasu przechodzi firma Intel. Była ona absolutnym liderem rynku, jednakże przez kilka lat zaniedbała proces badawczo rozwojowy (w tym produkcyjny), co pozwoliło konkurentom nadrobić dystans technologiczny i wyprzedzić lidera. Teraz to Nvidia i AMD dyktują tempo zmian technologicznych. Mimo swoich zasobów Intel nie jest w stanie szybko zniwelować przewagi technologicznej zdobytej przez konkurencję (na przykład w segmencie procesorów serwerowych) i odebrać jej udziały rynkowe.

Właśnie dlatego, że w technologiach czasu zwykle nie da się nadrobić pieniędzmi, jeśli już akcje jakiejś firmy znajdą się w portfelu Investor Nowych Technologii, to zwykle zostają w nim na dłużej. Do tego nic nie robimy na siłę. Jeśli nawet jakąś branżę uznajemy za perspektywiczną (lub już rozwija się na fali megatrendu), a nie znajdziemy na giełdach w niej spółki spełniającej nasze kryteria, to branża ta nie będzie reprezentowana w portfelu funduszu.

Akcje spółek technologicznych od lat rosną. Czy nie są już zbyt drogie? Jak wybrać moment rozpoczęcia inwestycji?

Przy długoterminowym podejściu do inwestycji każdy moment jest dobry do inwestowania w nowe technologie. To one zmieniają świat i dzieje się to coraz szybciej. Proszę choćby zwrócić uwagę na fakt, że żyje jeszcze pokolenie, dla którego przechowywanie danych na taśmie magnetycznej było nowością technologiczną. Komputery wykorzystywane sześćdziesiąt lat temu w pierwszych lotach kosmicznych miały nieporównywalnie mniejszą moc obliczeniową niż dzisiejsze telefony komórkowe.

Wyceny bazują nie tylko na wyniku historycznym, czy wspomnianych wcześniej aspektach. Wyceniamy przede wszystkim jakość i tempo rozwoju spółek w przyszłości. Jesteśmy świadkami dramatycznie szybkiego rozwoju niektórych segmentów branży technologicznej i naturalnym jest to, że wyceny będą wyższe. Inwestorzy chętniej płacą więcej za ponadprzeciętne tempo rozwoju. Kolejnym czynnikiem, który wpływa na wycenę i zmienność rynku jest pojawianie się nowych segmentów gospodarki. Takim przykładem jest Sztuczna Inteligencja (SI). W ostatnich kwartałach nakłady inwestycyjne w tym kiełkującym segmencie eksplodowały. Nawet najlepszym analitykom trudno natomiast zaprognozować wartość tychże na nawet trzy lata w przód. To powoduje, że każdy kwartalny raport finansowy spółki zajmującej się SI jest mocno dyskutowany i wyraźnie wpływa na zmienność kursu jej akcji.

Nie ulega wątpliwości, że największe firmy technologiczne będą zwiększać nakłady inwestycyjne oraz budżety na badania i rozwój. Nie stronią również od przejęć różnych mniejszych innowacyjnych spółek, które wpisują się w ich architekturę biznesu lub dają technologię łatwą do wdrożenia w skali korporacyjnej. To również jest dla nas okazja inwestycyjna, jako że od dawna przyglądamy się (i inwestujemy) w mniejsze spółki sektora, które są poddostawcami komponentów, własności intelektualnej lub narzędzi i usług dla gigantów rynkowych. Podsumowując – obecnie technologie to zmiana, a zmiana to okazja inwestycyjna.
 

Maciej Chudzik

Zarządzający funduszami

Informacje o ryzyku

Inwestując zawsze pamiętaj, że nie ma zysku bez ryzyka. W przypadku każdej inwestycji wyższy potencjalny zysk oznacza również wyższe ryzyko.

Investors TFI dokłada wszelkich starań, by ograniczyć czynniki ryzyka związane z inwestycją w subfundusze. Tym niemniej inwestującw subfundusze/fundusze należy mieć na uwadze, że korzyściom wynikającym z inwestowania środków w jednostki uczestnictwa towarzyszą również ryzyka, m.in. takie jak: ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji, wystąpienia okoliczności, na które uczestnik funduszu nie ma wpływu np. operacyjne, a także ryzyko inflacji, płynności lokat, płynności oraz ryzyko związane ze zmianami regulacji prawnych, jak również likwidacja funduszu (subfunduszu). Wśród ryzyk związanych z inwestowaniem należy zwrócić szczególną uwagę na ryzyka dotyczące polityki inwestycyjnej, w tym m.in.: rynkowe, stóp procentowych, kredytowe, instrumentów pochodnych, ryzyko koncentracji, jak również rozliczenia oraz płynności lokat. Szczegółowy opis czynników ryzyka znajdziesz w punkcie  III D.13 Prospektu Informacyjnego Investor Parasol SFIO.

Podsumowując...

 za inwestycją w fundusz przemawiają:

  • koncentracja na atrakcyjnym sektorze,
  • skuteczność funduszu potwierdzona długoterminowymi wynikami,
  • doświadczony zarządzający.
Zobacz stronę funduszu

Dokumenty funduszu

Zobacz również

Investor Gold Otwarty

Przekonaj się dlaczego warto dodać fundusz złota do portfela.

Investor Oszczędnościowy

Poznaj fundusz dla konserwatywnych inwestorów.

Unikaj błedów

Sprawdź jakich błedów unikać inwestując.